นายฉลอง เตชะภัทรกุล

ประธานกรรมการ

นายวีระพล คงมั่น

รองประธานกรรมการ

นายจำรัส ศรีประสม

กรรมการ

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์

กรรมการ

นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์

กรรมการ

นายสุทัศน์ เรืองศรี

กรรมการ

นายสมพร สิริโปราณานนท์

กรรมการ

นายประสงค์ บริรักษ์

กรรมการ

ร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรยุทธ ปักษา

กรรมการ

นายนำชัย กฤษณาสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์

กรรมการ

ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นางมัรริกา เจริญพาณิช

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นายสืบพงษ์ แสงวัณณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ